Constitution 1965 and 1990

SKANDINAVISK NEUROPATOLOGISK FORENING
(Scandinavian Neuropathological Society)

Stiftet 23. januar 1965

Foreningens love

§1. Foreningens formål er att fremme neuropatologien som videnskabelig og praktisk disciplin i de 5 nordiske lande og at fremme samarbejdet mellem disse landes aktivt arbejdende neuropatologer og repræsentanter for nærtstående discipliner.

§2. Som medlemmer kan optages neuropatologer og andre, der arbejder praktisk og teoretisk i discipliner, der har tilknytning til neuropatologien. Medlemskab kan erhverves efter ansøgning til bestyrelsen og godkendelse av generalforsamlingen.

§3. Bestyrelsen består av 6 medlemmer: En formand, en sekretær, der samtidig er kasserer, og yderligere 4 medlemmer. Formanden og sekretæren skal være fra samme land. Der skal i bestyrelsen være en repraesentant for hvert av de 5 nordiske land.

Bestyrelsen vælges for en 3-årig periode på den ordinære generalforsamling. Der er mulighed for genvalg.

Posterne som formand og sekretær bør gå på skift mellem de nordiske lande.

Formandsposten besættes af generalforsamlingen.

Det er sekretærens pligt at føre regnskab, medlemsliste og protokol over forhandlinger. herunder kortfattede referater af bestyrelsesmöder og generalforsamlinger.

§4. Ordinær generalforsamling afholdes een gang om året og inkaldes skriftligt med 1 måneds varsel.

På den ordinære generalforsamling aflægger formanden og kassereren beretning og de reviderede regnskaber fremlægges.

Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes skriftligt med 1 måneds varsel, såfremt bestyrelsen træffer beslutning herom eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt kræver det.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindeligt flertal blandt de fremmødte medlemmer.

Dagsorden for generalforsamlingen skal tilgå medlemmerne samtidig med indkaldelsen.

§5. Kontingent: Størrelsen af kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.

§6. Foreningen holder almindeligvis møde 1 gang årligt med videnskabeligt program i tilslutning til den ordinære generalforsamling.

Emnerne for mødet skal meddeles medlemmerne samtidig med indbydelsen til generalforsamling.

Ekstra møder kan avholdes efter beslutning fra bestyrelsen. Til møder kan gæster indbydes efter bestyrelsens beslutning.

§7. Møder holdes såvidt muligt på skift i de nordiske lande.

§8. Beslutning om föreningens ophævelse træffes på den ordinære generalforsamling ved simpel stemmeflertal.

 

SKANDINAVISK NEUROPATOLOGISK FORENING
(Scandinavian Neuropathological Society)
Stiftet 23.januar 1965

Foreningens lover (fra 1990)

§1. Foreningens formål er å fremme nevropatologi som vitenskapelig og praktisk disiplin i de fem nordiske land, samt a fremme samarbeidet mellem disse lands aktivt arbeidende nevropatologer og representanter for nærstående disipliner.
§2. Opptas som medlemmer kan nevropatologer og andre, som arbeider praktisk og teoretisk i disipliner med tilknytning til nevropatologi. Medlemskap kan oppnås gjennom søknad til styret og godkjennelse av generalforsamlingen.
§3. Styret består av seks medlemmer: En formann, en sekretær/kasserer og fire andre medlemmer. Formann og sekretær/kasserer bør være fra samme land. I styret skal det være representanter fra alle de fem nordiske land.

Alle styremedlemmer velges for en 3-års periode på den ordinære generalforsamling. Det er mulighet for gjenvalg, men alle styremedlemmer bør gjenvelges kun en gang.

Formannen bør velges blant det foregående års styremedlemmer.

Postene som formann og sekretær bør gå på skift mellom de nordiske land.

Den ordinære generalforsamling velger vår forenings representanter til nasjonale og internasjonale, faglige og administrative komiteer. Medlemmer til General Council, International Society of Neuropathology, velges for en 3-års periode og kan gjenvelges en gang.

Sekretær/kasserer har plikt til å føre referat fra styremøte og generalforsamlinger, revidere medlemslister og føre regnskap.
§4. Styret treffer beslutninger med alminnelig flertall. Styret er beslutningsdyktig når formannen og fire andre styremedlemmer er tilstede. Vid stemmelikhet har formannen dobbelstemme.
§5. Ordinær generalforsamling avholdes en gang i året. Innkalling med dagsorden sendes medlemmene 1 måned i forveien.

På den ordinære generalforsamling avgir formannen årsberetning, og kassereren framlegger det reviderte regnskap.

Ekstraordinære generalforsamlinger kan innkalles skriftlig med 1 måneds varsel etter beslutning av styret, eller hvis minst 1/3 av foreningens medlemmer krever dette skriftlig.

Beslutninger på generalforsamlinger treffes med alminnelig flertall blant de fremmøtte medlemmer.
§6. Kontingent: Kontingentens størrelse fastsettes på den ordinære generalforsamling, generalförsamlingen kan bestemme at spesielle kategorier medlemmer skal ha særskilt kontingent.

Regnskap: Foreningens regnskapsår er tiden mellom to ordinære generalforsamlinger. Regnskapet revideres av to decisorer før hver ordinære generalforsamling. Decisorene velges for en 3-årig periode av generalforsamlingen. Gjenvalg er mulig.
§7: Foreningen avholder vanligtvis et årlig møte med vitenskapelig program i tilslutning til den ordinære generalforsamling. Samtidig med invitasjonen till generalforsamling skal det opplyses om emnene for det vitenskaplige møtet.

Ytterligere møter kan avholdes etter styrets beslutning. I henhold till styrets beslutning kan det inviteres gjester til møtene.
§8. Såvidt mulig avholdes møtene på skift i de nordiske land.
§9. Avgjørelser angående oppløsning av foreningen fattes på den ordinære generalforsamling med simpelt flertall.

 

SCANDINAVIAN NEUROPATHOLOGICAL SOCIETY
Translation of constitution to English (dated 2011-01-14)

Founded January 23. 1965
Constitution of the Society (from 1990)

§1. The purpose of the Society is to support neuropathology as a scientific and clinical discipline in the five Nordic countries and to support the collaboration between active neuropathologists and representatives for associated disciplines in these countries.

§2. Neuropathologists and others working clinically and theoretically in disciplines associated with neuropathology can become members of the Society. Membership can be obtained by application to the board and approval by the general assembly.

§3. The board consists of six members: the president, the secretary/treasurer and four other members. The president and secretary/treasurer are preferrably from the same country. In the board there should be representatives from all five Nordic countries.

All members of the board are elected for a three-year period at the ordinary general assembly. It is possible to be re-elected but all members of the board should be re-elected only once.

The president should be elected amongst the previous year´s members of the board.

The positions as president and secretary should be alternated between the Nordic countries.

The ordinary general assembly chooses the representatives of the Society to national or international, professional or administrative committees. Members to General Council, International Society of Neuropathology, are elected for a period of 3 years and can be re-elected once.

The secretary /treasurer is obliged to make protocols from board meetings and assemblies, to update the member list and to keep record of the finances.

§4. The board makes decisions with majority vote. The board may take decisions when the president and four other members of the board are present. If the number of votes are equal, the president has two votes.

§5. Ordinary general assembly is held once per year. A  notice to attend and an agenda are sent to the members one month in advance.

At the ordinary general assembly the president gives the annual report and the treasurer presents the revised financial report.

Extra general assemblies can be held after written notice to attend one month in advance after decision by the board, or when at least one third of the members of the Society demand this in writing.

Decisions are made at the general assemblies by majority vote among the present members.

§6. Membership fee: The fee is decided at the ordinary general assembly. The general assembly may decide that special categories of members may have a special fee.

Finances: The financial year of the Society is between two ordinary general assemblies. The finance report is audited by two accountants before each general assembly. The accountants are elected for a period of three years by the general assembly. Re-election is possible.

§7. The Society usually has an annual meeting with a scientific program in connection to the ordinary general assembly. Together with the notice to attend to the general assembly the theme for the scientific meeting should be announced.

Further meetings can be held after decision by the board. The board can also invite guests to the meetings.

§8. If possible the location of the meetings should be alternated between the Nordic countries.

§9. Decisions concerning terminating the Society are made at the general assembly by majority vote.