Fonden för neuropatologisk forskning

The Xth International Congress of Neuropathology was very succesful both from scientific and economical points of view. One major reason for the positive economical outcome was the large number of participants who took part of this event. We had 250 – 300 more participants than expected and many of them paid the full congress fee at the site of the congress.

Before the Stockholm congress the organizers had got a “start-up” help from the International Society of Neuropathology (ISN). After the congress we returned the double amount we had received to the ISN in order to facilitate the organizations of future congresses.

The remaining amount of money was put into a scientific foundation entitled “Fonden för neuropatologisk forskning”, briefly “Brain Research Foundation”. The major purpose of the foundation is to support active participations of neuropathological congresses of international character.

The foundation is administered by a bank in Stockholm “SEB” and the officers of the foundations are elected by the General Assembly of the Scandinavian Neuropathological Society.

Yngve Olsson
2011


CONSTITUTION
STADGAR
Från 30 januari 1987

FONDEN FÖR NEUROPATOLOGISK FORSKNING
(FNF)

§1
Stiftelsens namn är Fonden för neuropatologisk forskning

§2
Ändamålet för FNF stiftelsen är att främja vetenskaplig forskning och utbildning i neuropatologi med speciell tonvikt på internationellt informationsutbyte av väsentliga forskningsrön i detta ämnesområde. Härvidlag bör styrelsen speciellt verka för att forskare från de Skandinaviska länderna aktivt deltar i de internationella kongresser, som arrangeras vart fjärde år inom ramen för den internationella neuropatologföreningens verksamhet.

§3
För att förverkliga FNF stiftelsens ändamål kan styrelsen utnyttja fondens avkastning eller delar av dess kapital. Dock får styrelsen ej bevilja anslag i en sådan omfattning att kapitalet av denna anledning underskrider det initiala stiftelsekapitalet. Styrelsen bör på olika sätt verka för att ytterligare medel tillförs stiftelsen.

§4
Stiftelsen förvaltas och företräds av en styrelse som har sitt säte i Stockholm. Den ska bestå av minst tre och högst fem ledamöter. Suppleanter för de ordinarie ledamöterna kan utses.

Styrelsen utses första gången av grundarna och framledes av generalförsamlingen i Skandinavisk Neuropatologisk Förening. I den händelse föreningen skulle upphöra utses nya styrelseledamöter och suppleanter av styrelsen själv.

Styrelsen utser ordförande inom sig. Mandattiden för styrelseledamöterna samt för suppleanter får icke överstiga fem år. Omval får ske för en eller flera perioder.

§5
Styrelsen är beslutsför, då minst tre ledamöter är närvarande. För beslut krävs att minst tre ledamöter är ense. Styrelsen äger rätt förorda verkställande direktör eller annat ombud att söka, kära och svara å stiftelsens vägnar, så och att i övrigt föra stiftelsens talan.

§6
Styrelsen skall på kallelse av ordföranden sammanträda så ofta anledning därtill föreligger dock minst en gång varje år. Sammanträdet skall protokollföras.

§7
Det skall åligga styrelsen att handha stiftelsens förvaltning och dess räkenskaper.

Styrelsen skall årligen över förvaltningen avgiva berättelse, till vilket skall bifoga in- och utgående balansräkning för det förflutna räkenskapsåret samt vinst- och förlusträkning för samma år. Varje räkenskapsår skall omfatta tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december.

§8
Stiftelsens firma tecknas av styrelsen eller av den som styrelsen därtill utser.

§9
Styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper skall årligen granskas av två revisorer, varav minst en skall vara yrkesrevisor. Revisorerna utses på samma sätt som styrelsen.

§10
Stiftelsens räkenskaper skall varje år sammanföras i bokslut. Räkenskaperna jämte hörande handlingar, ävensom den av styrelsen angivna berättelsen över förvaltningen samt den in- och utgående balansräkningen för det förflutna räkenskapsåret och vinst- och förlusträkningen för samma år skall för granskning överlämnas till revisorerna.

Revisorerna skall för granskning avgiva skriftligt utlåtande varvid de skall föreslå en tillstyrkan eller avstyrkan beträffande ansvarsfrihet för styrelsen.

§11
Av revisionsberättelsen skall ett exemplar överlämnas till stiftelsens styrelse.

Har revisorerna icke funnit anledning till anmärkning föreligga mot styrelsens ekonomiska förvaltning anses ansvarsfrihet vara beviljad.

§12
Ändring av dessa stadgar, dock ej ändamålsparagrafen, må beslutas av styrelsen.